BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XL/488/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2005 r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo własności nieruchomości będących własnością osób fizycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonych numerami działek 482/2 o powierzchni 0,1934 ha, 476/2 o powierzchni 0,1863 ha oraz 472/2 o powierzchni 0,1196 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 4695, stanowiących własność osoby fizycznej na prawo własności części nieruchomości oznaczonej numerami działek 474/4 i 474/11 o łącznej powierzchni ok. 0,4993 ha, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20513, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonych numerami działek 477/18 o powierzchni 0,1038 ha i 477/23 o powierzchni 0,0011 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25880, stanowiących własność osoby fizycznej na prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 350 o powierzchni 0,0189 ha położonej w Piszu przy ul. Mazurskiej, stanowiącej własność Gminy Pisz (KW Nr 13730) oraz części nieruchomości oznaczonej numerem działki 431/53 o powierzchni ok. 0,0734 ha, położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 477/15 o powierzchni 0,1119 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25878, stanowiącej własność osoby fizycznej na prawo własności części nieruchomości oznaczonej numerem działki 474/13 o powierzchni ok. 0,1119 ha, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20513, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do niniejszej uchwały
§4
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 477/12 o powierzchni 0,1570 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25879, stanowiącej własność osoby fizycznej na prawo własności części nieruchomości oznaczonej numerem działki 474/4 o powierzchni ok. 0,1570 ha, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20513, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do niniejszej uchwały
§5
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 477/21 o powierzchni 0,1010 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25881, stanowiącej własność osoby fizycznej na prawo własności części nieruchomości oznaczonej numerem działki 474/13 o powierzchni ok. 0,1010 ha, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20513, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 do niniejszej uchwały
§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef SkrodzkiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2005 15:51
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1741 razy