BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/502/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 listopada 2005 r.
w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2006
Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. : Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484 )
Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pisz w roku 2006 :

1) Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od piwnic i poddaszy użytkowych w budynkach mieszkalnych – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym :
- od budynków gospodarczych lub ich części nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pózn. zm.) – 3,60 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
- od budynków garażowych – 3,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


od 1 stycznia 2006 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sty 2006 15:32
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1507 razy