BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/86/03

z dnia: 30 kwietnia 2003r
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdory
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) i art. 4 ust.1, art.10 ust.1 i art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdory, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 121/1 i 121/2.

2.Ustala się dominującą funkcję dla obrębu części wsi Zdory obejmującego działki o numerach geodezyjnych 121/1 i 121/2.

- usługi turystyczne

3. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącej obrębu części wsi Zdory zostanie określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. W ustaleniach do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdory należy uwzględnić:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

3) lokalne warunki ,zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

4) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

6) tereny , na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania , urządzania oraz użytkowania terenu,

8) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami, pomocniczymi,

9) granice obszarów:
a / zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
b / rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
c / przekształceń obszarów zdegradowanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 14:43
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1509 razy