BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIV/516/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu listy obszarów Natura 2000
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. l591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 , Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1.Opiniuje się negatywnie projekt listy obszarów Natura 2000 "Ostoja Piska", obejmujący specjalne obszary ochrony na terenie gminy Pisz, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Uzasadnienie negatywnej opinii, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 sty 2006 13:31
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1523 razy