BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/330/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 października 2004 r.
w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 14 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880 i Nr 96 poz. 959) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piszu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:
§ 1.
1.W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta podejmuje się działania mające na celu ich wyłapywanie i umieszczanie w schronisku.
2.Przez bezdomne zwierzęta rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały.
§ 2.
1.Obszarem podlegającym akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt jest teren gminy Pisz.
2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, jest prowadzone przez cały rok.
3.Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji lub z urzędu.
4.Wyłapane zwierzęta będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt, zwanym dalej schroniskiem.
5.Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wyłapywania bezdomnych psów i ich przewozu oraz umieszczania w schronisku jest podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie wymagane na podstawie stosownych przepisów prawa.
§ 3.
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
2.Środki używane do transportu zwierząt bezdomnych muszą spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących transportu zwierząt.
3.Zwierzętom bezdomnym chorym lub rannym , podmiot dokonujący czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest zobowiązany zapewnić pomoc weterynaryjną.
§ 4.
1.Zwierzęta, które zostały wyłapane i umieszczone w schronisku w wyniku czynności, o których mowa w § 3 będą wydawane właścicielom lub osobom pod opieką których trwale dotąd pozostawały po uiszczeniu kosztów związanych z ich:
1) wyłapaniem i transportem,
2) utrzymaniem,
3) leczeniem,
4) innymi zabiegami, które okazały się niezbędne.
2. Schronisko, w którym przebywają wyłapane zwierzęta uprawnione jest do ich nieodpłatnego oddania pod opiekę osobom zainteresowanym, po upływie 14 dni od dnia wyłapania.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/343/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów na terenie administracyjnym miasta i gminy Pisz.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 mar 2006 15:12
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1794 razy