BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XII/124/03

z dnia: 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerami działek 415 o pow. 2185 m2 i 418 o pow. 671 m2, położonej w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Pisz na prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej, oznaczonej numerem 1127/37 o pow. 917 m2, położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich "GUADALUPE" w Piszu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 sie 2003 11:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1892 razy