BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVIII/558/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,stanowiącej własnośc Gminy Pisz.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z
2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 , poz.128 / oraz art.13 ust.1, art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281 ,
poz.2782 , z 2005r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459) ,Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej ,
oznaczonej nr działki 61 o powierzchni 200m2 położonej we wsi Pogobie Tylne ,
gmina Pisz dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 12698.

§ 2.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości wymienionej w § 1.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 maj 2006 12:59
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1450 razy