BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIX/587/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006r.
w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, przyjętego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r., w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zmienionego Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, w części wsi Jaśkowo na działki o nr geodezyjnych: 24/8, 24/7, 24/6, 24/5, 24/4, 24/2, 24/1, 24/3, 25, 2122/1, 2122/3, 2122/5, 2122/4, 2122/12, 2122/8, 2122/9, 2122/10, 69, 26, 27, 17/2, 16, 15, 20, 19/1, 19/2, 18/1, 18/2, 2122/11, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/8, 14/7, 12/1, 14/6, 12/2, 12/3, 12/5, 12/4, 12/6, 13, 12/7, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 39, 36- część działki, 47- część działki , 48/1, 48/2, 48/4, 48/5, 48/6, 37, 38, 34/13, 34/12, 34/11, 49/2, 49/1, 34/37, 34/15, 34/27, 34/4, 34/16, 34/20, 34/28, 34/10, 34/21, 34/17, 34/18, 34/19, 34/22, 34/23, 34/29, 34/30, 34/31, 34/72, 34/71, 34/8, 34/7, 34/24, 34/25, 34/26, 34/32, 34/33, 34/6, 34/5, 34/35, 34/36, 34/34, 34/3, 32/6, 32/7, 32/5, 32/3, 32/2, 29, 28/1, 28/2, 30, 31, 72, 32/8, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 50, 52/1, 53, 54, 55/1, 55/2, 57/1, 57/3, 57/2, 56/1, 56/2, 58, 59, 61/8, 61/7, 61/6, 61/1, 61/5, 61/4, 61/3, 61/10, 61/11, 60.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą w studium zostały określone w załączniku graficznym do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przedmiot zmian w Studium określa się stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lip 2006 13:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1397 razy