BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIX/585/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, na działki o nr geodezyjnych: 107/1, 107/12, 107/11, 107/10, 107/9, 107/8, 107/7, 107/6, 107/5, 107/4, 107/2, 108, 230, 113/2, 244/1, 83, 84, 85, 86, 87, 229- część działki, 122, 148/4, 148/7, 123/3, 123/2, 123/1, 148/8, 148/18, 148/19, 148/24, 148/23, 148/25, 148/21, 148/22, 148/20, 148/12, 148/17, 148/16, 148/15, 148/2, 148/14, 125, 124, 126/1, 127/9, 127/10, 127/3, 127/4, 127/7, 127/5, 127/6, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 129/2, 130, 132- część działki, 146/1, 146/6, 146/7, 146/2, 146/3, 147/1, 146/8, 146/9, 147/3, 147/5, 147/19, 147/9, 147/10, 147/11, 147/14, 147/15, 147/20, 147/16, 147/17, 147/21, 147/7, 282, 152/1, 153/2, 233/1- część działki, 153/3, 154, 161, 285, 162/2, 162/1, 160/1, 160/2, 160/4, 160/5, 290, 159/2, 159/1, 235, 158/2, 157/2, 156, 158/1, 157/1, 213- część działki, 228/1- część działki.


2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lip 2006 13:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1411 razy