BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/68/2003

z dnia: 28 marca 2003 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska mieszkalnego w Piszu.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 10 ust. 3, art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 298/4 położonej w mieście Pisz, przedstawiony na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE

§ 2
1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały
2) rysunku planu w skali 1: 500 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
tego planu:
1) granice obszaru objętego planem
2) sposób użytkowania terenów
3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone
4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - orientacyjne
5) zasada podziałów wewnętrznych
6) linie zabudowy nieprzekraczalne
3. Stosowane na rysunku planu linie ciągłe rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania, ściśle określone, wymagają w postępowaniu lokalizacyjnym ścisłego
przestrzegania ustalonych granic.
4. Stosowane na rysunku planu linie przerywane rozgraniczające tereny o różnym spo-
sobie użytkowania oraz linie podziałów wewnętrznych, określone jako orientacyjne,
mogą być w niewielkim zakresie korygowane w trakcie przeprowadzania podziałów
geodezyjnych.
5. Stosowane na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne odnoszą się do ścian
projektowanych budynków wraz z ewentualnymi podcieniami a nie dotyczą ich wysu-
niętych elementów tj. balkony, tarasy, schody zewnętrzne i wykusze.
6. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej na
rysunku planu określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach technicz-
nych inwestycji.
7. Przedstawione na rysunku planu usytuowanie projektowanego budynku mieszkalnego
ma charakter postulatywny.
8. Przez teren zabudowy mieszkalnej należy rozumieć możliwość wzniesienia na
wydzielonej działce domu mieszkalnego przeznaczonego do stałego zamieszkiwania
dla jednej rodziny lub dwóch rodzin.
9. Przez tereny ekologicznie czynne należy rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną
powierzchnię terenu aktywną przyrodniczo i pokrytą roślinnością naturalną lub
urządzoną.


Rozdział II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3
1. Nowo wznoszony budynek powinien skalą i formą architektoniczną nawiązywać do
cech architektury regionalnej.
2. Wysokość nowego budynku mieszkalnego nie może przekraczać dwóch kondy-
gnacji nadziemnych i poddasza.
3. Dopuszczalne nachylenie połaci dachowych: 35o - 45o
4. Dopuszczalne pokrycie dachów : dachówka, blacha dachówkopodobna.
5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi wynosi: 6.0 m


Rozdział III
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 4
1. W obrębie obszarze objętym planem 75 % powierzchni winny zajmować tereny ekolo-
gicznie czynne.
2. Zakaz usuwania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz kolidu-
jących ze wznoszonymi budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej.
3. Zakaz stosowania węgla i paliw węglopochodnych do celów grzewczych.
4. Zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania dróg i ścieżek.


Rozdział IV
USTALENIA W ZAKRESIE PLANOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 5
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną planowanego budynku mieszkalnego
odbywać się będzie przyłączem z istniejącej liniii niskiego napięcia zlokalizowanej kil-
kanaście metrów od granic posesji.
2. Podłączenie projektowanego budynku do sieci telekomunikacyjnej nastąpi poprzez
rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej.
3. Zaopatrzenie w wodę projektowanego budynku należy zapewnić poprzez budowę
przyłącza do istniejącego wodociągu miejskiego zlokalizowanego w pasie drogowym
drogi dojazdowej 01 KD.
4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego budynku mieszkalnego na-
leży zapewnić poprzez budowę przyłącza kanalizacyjnego do najbliższej studni kanału
sanitarnego znajdującego się w drodze dojazdowej 01 KD.
5. Wody opadowe z terenu posesji należy zagospodarować na własnym terenie.
6. Odpady stałe winny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach na posesji i
okresowo wywożone na gminne wysypisko.
Rozdział V
USTALENIA DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH NA RYSUNKU PLANU

§ 6
1 MN - Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej przeznaczony pod budowę jednego
domu jednorodzinnego wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury
technicznej.
2 RO - Teren ogrodu i zieleni urządzonej z odcinkiem istniejącego rowu melioracyjnego
01 KD - Droga dojazdowa o zmiennej szerokości pasa drogowego przeznaczona do
bezpośredniej obsługi terenów zabudowy mieszkalnej. Ustala się przebieg linii
rozgraniczającej między terenami objętymi planem a pasem drogowym w odle-
głości 4.5 m od osi drogi.


Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7
Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36, ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zostaje ustalona w wysokości 30 %.

§ 8
W stosunku do terenów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zespołu Osadniczego Miasta Pisz, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/223/94 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 20, poz. 161 )

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - MazurskiegoPrzewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki

15 czerwca 2003r
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 wrz 2003 17:05
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1677 razy