BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIX/595/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na część wsi Snopki na działki o nr geodezyjnych: 307/4, 307/7, 307/8, 307/9, 1381/7
i część miasta Pisz II na działki o nr geodezyjnych: 139/2, 136/2, 136/16, 136/18, 136/19

2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i cześć miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego, został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lip 2006 13:13
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1251 razy