BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XLIX/604/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006r.
w sprawie: obciążenia służebnością gruntową działek stanowiących własność Gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104,poz.708)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie działki oznaczonej numerem 520/2 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu, poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych numerami 520/3, 522/2, 522/3, 524/2, 524/3 położonych w Piszu przy ul. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§2
Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie działki oznaczonej numerem 520/3 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu, poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych numerami 522/2, 522/3, 524/2, 524/3 położonych w Piszu przy ul. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§3
Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie działki oznaczonej numerem 522/2 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu, poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych numerami 522/3, 524/2, 524/3 położonych w Piszu przy ul. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§4
Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie działki oznaczonej numerem 522/3 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu, poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych numerami 524/2, 524/3 położonych w Piszu przy ul. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§5
Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie działki oznaczonej numerem 524/2 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu, poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem 524/3 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§6
Dla nieruchomości, o których mowa w §1, 2, 3, 4 i 5 Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 12303.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lip 2006 07:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1318 razy