BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/119/03

z dnia: 14.08.2003 r.
w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z , z 2002r Nr 23, poz. 220 , Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz.717/, art.18 i 19 pkt. 1, lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz. U. z 2002 r Nr 9 , poz.84 i Nr 200 poz.1683 , z 2003r Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 / oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje :

§ 1 Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustala się jej wysokość:

1. za wydanie wypisu 50 zł
2. za wydanie wyrysu 50 zł

§ 2 Opłata administracyjna podlega uiszczeniu przed dokonaniem czynności urzędowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub do kasy Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

§ 3 Fakt uiszczenia opłaty o której mowa w § 2 odnotowuje się na kopii wydanych dokumentów.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 wrz 2003 17:09
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1415 razy