BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/5/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 grudnia 2006r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu”.
Na podstawie art. 8 ust 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na brzmienie projektu aneksu Nr 2 do porozumienia zawartego dnia 29 marca 2005r. w sprawie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu”.
2. Projekt aneksu Nr 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Stanisław Olender
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 gru 2006 15:24
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1284 razy