BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu,Finansów,Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337/oraz § 18, ust 1 pkt 16 i § 19, ust 1 pkt 1 , ust 2, 6 i 9 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 34, poz.498, z 2004 r. Nr 107, poz.1342, Nr 175, poz. 2135 z 2005 r. Nr 10, poz.214 i Nr 63, poz.919) - Rada Miejska w Piszu u c h w a l a , co następuje :
§ 1

Ustala się następujący skład osobowy Komisji :
1. Zenon Bednarczyk
2. Lilla Bednarek
3. Lech Borak
4. Grzegorz Duda
5. Katarzyna Małecka
6. Jerzy Misierewicz
7. Dariusz Olender
8. Janusz Puchalski
9. Andrzej Szymborski
10. Mariusz Trupacz
11. Mirosław Zajk

§ 2

Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego wybrano Radnego Janusza Puchalskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Stanisław Olender
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 09:42
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy