BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337/oraz § 18, ust 1 pkt 16 i § 19, ust 1 pkt 2 , ust 2, 6 i 9 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 34, poz.498, z 2004 r. Nr 107, poz.1342, Nr 175, poz. 2135 z 2005 r. Nr 10, poz.214 i Nr 63, poz.919) - Rada Miejska w Piszu u c h w a l a , co następuje :
§ 1

Ustala się następujący skład osobowy Komisji :
1. Jacek Audul
2. Mirosław Banach
3. Anna Bobko
4. Grzegorz Duda
5. Władysław Kobus
6. Grażyna Magreta
7. Jerzy Malczyk
8. Jerzy Misierewicz
9. Adam Podsiad
10. Waldemar Romachów
11. Andrzej Szymborski

§ 2

Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny wybrano Radnego Jerzego Malczyka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 09:53
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1365 razy