BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,Kultury,Ochrony Zdrowia,Sportu i Turystyki Rady Miejskiej

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337/oraz § 18, ust 1 pkt 16 i § 19, ust 1 pkt 4 , ust 2, 6 i 9 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 34, poz.498, z 2004 r. Nr 107, poz.1342, Nr 175, poz. 2135 z 2005 r. Nr 10, poz.214 i Nr 63, poz.919) - Rada Miejska w Piszu u c h w a l a , co następuje :
§ 1

Ustala się następujący skład osobowy Komisji :
1. Jacek Audul
2. Mirosław Banach
3. Zenon Bednarczyk
4. Lilla Bednarek
5. Anna Bobko
6. Lech Borak
7. Alina Buszyniewicz
8. Janusz Puchalski
9. Mariusz Trupacz

§ 2

Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki wybrano Radnego Mariusza Trupacza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 09:47
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1328 razy