BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2002roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w skali 1: 25000 z uszczegółowieniem wybranych terenów przeznaczonych pod zabudowę w skali 1:5000 i 1:2000.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz.U. z 2000r Nr 142 poz.1591/ art.4 ust1 ;art.10 ust.1 i art 12,ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j Dz.U.z 1999r Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami /Rada Miejska w Piszu ustala co następuje:
§ 1
1.Postanawia sie przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w skali 1: 25000 z uszczegółowieniem wybranych terenów przeznaczonych pod zabudowę w skali 1:5000 i 1:2000
dla obszarów określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwał § 2
W ustaleniach do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PISZ należy uwzględnić :

1.przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2.zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
3.lokalne warunki ,zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
4.zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
5.szczególne warunki zagospodarowania terenów,w tym zakaz zabudowy,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
6.tereny , na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych
lub grupowych oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
7.tymczasowe sposoby zagospodarowania , urządzania oraz użytkowania terenów.
8.granice obszarów:
a / zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
b / rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
c / przekształceń obszarów zdegradowanych.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piszu
Józef Skrodzki11 grudnia 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 wrz 2003 17:10
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1522 razy