BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2006r.
w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pisz stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionym Uchwałą Nr XXXV/423/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja, zmienionym Uchwałą Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionym Uchwałą Nr XLV/ 520/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionym Uchwałą Nr XLVII/ 535/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz zmienionym Uchwałą Nr XLIX/576/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz

wprowadza się następującą zmianę:

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pisz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 gru 2006 14:19
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1390 razy