BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIII / 438 / 2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 października 2002
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Jaśkowo.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j Dz.U. z 2000r Nr 142 poz.1591/ art.4 ust1 ;art.10 ust.1 i art 12,ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j Dz.U.z 1999r Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami /Rada Miejska w Piszu ustala co następuje:
§ 1

1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Jaśkowo ,obejmującego cześć działki o numerze geodezyjnym 34/37.
2. Ustala się przeznaczenie części działki 34/37 położonej w obrębie wsi Jaśkowo pod cmentarz.
3.Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz zostanie określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2

W ustaleniach do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obrębu części wsi Jaśkowo należy uwzględnić :

1.przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2.zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
3.lokalne warunki ,zasady i standardy zagospodarowania terenu,
4.szczególne warunki zagospodarowania terenów,w tym zakaz zabudowy,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
5.tymczasowe sposoby zagospodarowania , urządzania oraz użytkowania terenów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi GiM Pisz
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Tykocki

10.10.2002
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 wrz 2003 17:09
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1549 razy