BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 marca 2007 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327), art. 7ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. : Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/341/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz.2362) wprowadza się następującą zmianę :

- w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„ 3) grunty, budynki i budowle służące realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 59 z 27 kwietnia 2007 r., poz.980
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2007 11:36
Opublikował(a): Barbara Leniec
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1652 razy
Ilość edycji: 1