BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIII/130/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: obciążenia działek gminnych służebnością dojazdu do działek stanowiących własność osób fizycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na obciążenie działek oznaczonych numerami 18/1 i 17/4 przy ul. Wileńskiej w Piszu, stanowiących własność Gminy Pisz służebnością dojazdu do działek nr 16/17 i 16/16 położonych w Piszu przy ul. Św. Wojciecha, będących własnością osób fizycznych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2003 08:27
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1456 razy