BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIII/131/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, stanowiących własność osób fizycznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Piszu przy ul. Dworcowej, oznaczonej nr 142/16 o pow. 0,2382 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie,
oraz na komunalizację tej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§2
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, oznaczonych jak niżej:
- część działki nr 50 o pow. ok. 30 m2 we wsi Snopki gm. Pisz,
- część działki nr 58 o pow. ok. 30 m2 we wsi Snopki gm. Pisz
przeznaczonych pod przepompownie ścieków oraz
- działka nr 16/13 o pow. 0,0244 ha, położona w Piszu przy ul. Św. Wojciecha,
przeznaczona na poszerzenie istniejącej drogi – ulicy Św. Wojciecha.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2003 08:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1485 razy