BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIII/138/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Piszu przy ul. Słubickiej, oznaczonych nr 1126/4 o pow. 1,5866 ha i nr 1126/5 o pow. 0,2651 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Piszu, stanowiących własność Gminy Pisz


§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2003 08:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1466 razy