BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/106/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu i Sądu Rejonowego w Ełku.
Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się treść Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu i Sądu Rejonowego w Ełku - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik do uchwały Nr X/106/03
REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W PISZU I SĄDU REJONOWEGO W EŁKU

I. Przyjmowanie zgłoszeń
§ 1.
 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na druku zawierającym wszystkie dane wymagane przepisami Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych (M.P. Nr 26 poz. 201 z późn. zm.)
 2. Kandydat na ławnika na druku zgłoszenia lub w odrębnym piśmie potwierdza swoim podpisem zgodę na kandydowanie.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2003 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu i gromadzone w Wydziale Organizacyjnym.
II. Zadania Burmistrza związane z przeprowadzeniem wyboru ławników
§ 2.
 1. Burmistrz przed przekazaniem zgłoszeń do Biura Rady Miejskiej dokonuje następujących czynności:
  1. sprawdza czy zgłoszenia zawierają wszystkie dane wymagane Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych (M.P. Nr 26, poz. 201 z późn. zm.),
  2. sprawdza czy obywatele dokonujący zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują na obszarze gminy,
  3. sprawdza czy wszyscy kandydaci potwierdzili swoim podpisem zgodę na kandydowanie,
  4. sprawdza czy kandydaci spełniają warunki wymienione w art. 158 § 1 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.)
 2. Burmistrz, najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2003 r. przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej dokonane zgłoszenia wraz ze zbiorczym wykazem kandydatów na ławników.
 3. Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, o których mowa w § 1 i 2 niniejszego Regulaminu zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
III. Powołanie i tryb pracy Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
§ 3.
 1. Rada Miejska w Piszu, zwana dalej Radą, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2003 r., powołuje Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, zwany dalej Zespołem.
 2. W skład zespołu wchodzi 5 osób.
 3. Wyboru Zespołu Rada dokonuje w głosowaniu jawnym.
 4. Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy ją z chwilą dokonania przez Radę wyboru ławników.
 5. Zespół wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 6. Pracami Zespołu kieruje, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący.
 7. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
 8. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane są w obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
 9. Wszystkie rozstrzygnięcia Zespołu powinny mieć formę pisemną i powinny być podpisane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
IV. Zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
§ 4.
 1. Zespół dokonuje analizy dokonanych zgłoszeń i ponownego sprawdzenia czy wszystkie wymagane dane zostały w zgłoszeniach zawarte, oraz czy zgłoszeń dokonały podmioty uprawnione.
 2. W celu dokonania włąściwej oceny kandydatów Zespół, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, zasiega informacji o kandydatach z Krajowego Rejestru Karnego oraz od własciwych organów Policji. Wystąpienie w sprawie uzyskania tych informacji powinno nastapić najpóźniej do dnia 15 września 2003 r.
 3. W razie potrzeby Zespół może wystapic do podmiotu zgłaszającego kandydata o przedstawienie dodatkowych informacji lub uzasadnienia.
 4. W celu ustalenia listy kandydatów zaopiniowanych przez Zespół pozytywnie lub negatywnie sporządza się protokół, w którym zawarte zostają nazwiska i imiona oraz pozostałe dane kandydatów i opinia Zespołu dotycząca konkretnego kandydata zawierająca, co najmniej zapis o treści "opinia pozytywna" lub "opinia negatywna".
 5. W razie potrzeby członkowie Zespołu mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna kandydaturą. W tym celu przygotowuje się kartę do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz napisem "opinia pozytywna", "opinia negatywna". Każdy z uczestników posiedzenia, na którym głosowanie jest przeprowadzane oddaje na karcie głos poprzez podkreślenie wybranego przez siebie napisu. Ustalony w ten sposób wynik ostateczny uwzględniany jest w protokole, o którym mowa w ust. 4 zawierającym ocenę kandydata. Z przeprowadzonego głosowania należy sporządzic protokół.
 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4 Przewodniczący Zespołu przekazuje Przewodniczącemu Rady najpóźniej do dnia 15 października 2003 r.
 7. Po zakończeniu prac związanych z zaopiniowaniem zgłoszonych kandydatów Zespół przygotowuje dwa rodzaje kart do głosowania "wybory ławników do Sądu Rejonowegow Piszu", "wybory ławników do Sądu Rejonowego w Ełku - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy".
  Karty do głosowania zawierają dane wszystkich zgłoszonych kandydatów (niezaleznie od opinii wyrażonej przez Zespół):
  1. nazwisko
  2. imię
  3. adres zamieszkania (tylko miejscowość)
  w kolejności alfabetycznej nazwisk.
 8. Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu zapewnia Biuro Rady.
V. Głosowanie
§ 5.
 1. Głosowanie w sprawie wyboru ławników odbędzie się na sesji Rady Miejskiej najpóźniej do 31 października 2003 r.
 2. Przed przystapieniem do głosowania Przewodniczący Zespołu przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach.
 3. Przewodniczący Rady informuje o sposobie głosowania.
 4. Ustala się następujący sposób głosowania:
  1. każdy z radnych otrzyma dwa rodzaje kart do glosowania "wybory ławników do Sądu Rejonowego w Piszu", "wybory ławników do Sądu Rejonowego w Ełku - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy".
  2. głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk kandydatów (którzy zdaniem radnych nie powinni zostać wybrani) co najmniej w takiej liczbie, aby na karcie pozostała liczba równa lub mniejsza od liczby ławników wybieranych do poszczególnych sądów ustalona przez kolegium sądu okręgowego, tj. 22 dla Sądu Rejonowego w Piszu i 2 dla Sądu Rejonowego w Ełku.
   Za kandydatów wskazanych przez Radnego uważa się kandydatów nie skreślonych.
 5. Dla przeprowadzenia głosowania Rada Miejska powołuje 3-osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest.
  1. rozdanie kart do głosowania,
  2. czuwanie nad tajnością głosowania,
  3. ustalenie wyników głosowania,
  4. sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników.
 6. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały o wyborze ławników.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lip 2003 10:14
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1783 razy