BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591,z 2002r.Nr23 ,poz.220,Nr62,poz. 558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271 i Nr214,poz.1806,z 2003r.Nr80,poz.717) oraz art.13 ust.1,art.34 ust.1 pkt3,art.68 ust.1 pkt7,art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 r.Nr46,poz.543, z 2001 r.Nr129,poz.1447 i Nr154, poz.1800, z 2002 r. Nr25, poz.253, Nr74,poz.676, Nr113,poz.984, Nr126,poz.1070, Nr130,poz.1112, Nr153,poz.1271 i Nr200,poz.1682
i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003 r.Nr1,poz.15 i Nr80,poz.717,720 i 721, Nr.96,poz.874,Nr124,poz.1152)
Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Pisz wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemców tych lokali .

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi gdy sprzedaż odbywa się bez rozłożenia na raty w wysokości 95 % od ich ceny .

§ 3. Sprzedaż lokali z zastosowaniem bonifikaty określonej w § 2 będzie dokonywana po złożeniu wniosków przez najemców lokali.

§ 4. Bonifikata o której mowa w § 2 nie dotyczy części ceny sprzedaży lokalu w wysokości odpowiadającej wysokości kaucji mieszkaniowej podlegającej zwrotowi w związku z nabyciem lokalu przez najemcę.

§ 5. Warunkiem sprzedaży lokalu jest uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

§ 6.1. Cena sprzedaży lokalu ustalona zgodnie z § 2 zostanie podwyższona o koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu wraz z gruntem i pomieszczeniami przynależnymi.

2. Koszty zawarcia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.

§ 7. Nabywca na poczet ceny nabycia lokalu winien wpłacić zadatek w wysokości 100,00 złotych (słownie:sto złotych) w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W razie rezygnacji z zakupu lokalu kwota ta ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr.XXIV/238/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1997 r.w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom ,udzielenia bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości oraz ustalenia stawki oprocentowania wierzytelności gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2003 09:09
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1645 razy