BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/100/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz..1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;
z 2004r. Nr 6, poz.41; Nr 141 poz. 1492; z 2005r., Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087;
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Liski (terenu farmy wiatrowej) na działki o numerach geodezyjnych: 11/22, 12/2 – część działki, 13/38, 13/47, 13/50, 1/16, 1/31, 186, 1/29, 1/30, 1/17, 9, 3/1, 2, 5, 3/2, 6/4, 6/6, 6/3, 18/4, 13/51, 13/27, 13/23, 13/25, 13/26, 13/24, 13/20, 13/28, 13/22, 13/21, 13/19, 13/17, 13/16, 13/18, 13/10, 15 – część działki, 13/9, 13/8, 13/29, 13/7, 13/6, 13/5, 13/4, 13/3, 13/2, 13/1, 13/15, 13/14, 13/13, 13/12, 13/11, 1/35, 1/37, 1/2, 1/3, 1/14, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/15, 1/11, 1/12, 1/23, 1/22, 1/21, 16/3, 16/16, 16/17, 16/2, 17/5, 17/4, 18/3, 17/3, 17/2, 17/1, 1/26, 1/36, 1/33, 1/34, 1/19, 1/25, 1/24, 7, 6/2, 6/5, 37/1, 8, 16/13, 16/12, 16/6, 16/15, 16/14, 16/8, 16/11, 16/10.

2. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Liski (terenu farmy wiatrowej) został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 11:35
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1666 razy