BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/132/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717/ oraz art.13 ust.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 ,z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253,
Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200,
poz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1 ,poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr
96,poz.874 i Nr 124 poz.1152/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż poniższych nieruchomości :
- działki nr 1049 o pow. 22 m2, położonej w Piszu przy ul. Stanisława Staszica,
-działek nr : 473/11 o pow. 23 m2, 473/12 o pow. 22 m2, 473/13 o pow. 22 m2 i 473/14 o pow.23 m2, położonych w Piszu przy ul. Lipowej,
-części działki nr 497/27 o pow. około 200 m2, położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego.
-działki nr 314 o pow. 5334 m2, położonej w Piszu (obręb Pisz I).
-działki nr 10/7 o pow. 5.518m2 położonej we wsi Wiartel gmina Pisz.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

11.09.2003r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 wrz 2003 15:24
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1497 razy