BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 września 2007r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz..1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz.41; Nr 141 poz. 1492; z 2005r., Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2006r. Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przystępuje się do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, przyjętego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, Uchwałą Nr L/626/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty oraz Uchwałą Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r., w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części miasta Pisz dotyczącej nowej przeprawy mostowej, w części dotyczącej obrębu geodezyjnego Liski.”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Granice obszaru objętego zmianą w Studium zostały określone jako granice geodezyjnego obrębu Liski, przedstawione na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.”
2) Załącznik graficzny do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 11:38
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1699 razy