BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2007 r.
w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
2) umowie - należy przez to umowę dzierżawy,
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pisz.
§ 3. Wyraża się zgodę na zawieranie kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość z osobą, która uprzednio dzierżawiła nieruchomość na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat jeżeli wydzierżawienie następuje:
1) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie Gminy stały lub tymczasowy obiekt budowlany, urządzenie infrastruktury technicznej lub ustawiła tablicę reklamową,
2) na cel rolne, ogrodowe, rekreacyjne, siedliskowe,
3) w celu urządzenia dróg dojazdowych, zaplecza budowy,
4) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy,
5) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
6) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,
7) na cele publiczne w rozumieniu ustawy,
8) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
9) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 11:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1767 razy