BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/165/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na obszarze gminy Pisz stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 30% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem i po dokonaniu podziału.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/155/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 marca 2000 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 11:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1757 razy