BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/92/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyznawania nagród oraz wyróżnień zawodnikom sportowym, w tym również niepełnosprawnym.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531, z 2007 r. Nr 34, poz. 206)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1. 1. Zawodnikom sportowym, w tym również niepełnosprawnym, za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia w ramach wydzielonych na ten cel środków w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

2. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 14:56
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1663 razy