BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW”.
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz 327)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 01 marca 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Kolno, Gminą Nowogród, Miastem Ostrołęka, Gminą Pisz, Gminą Turośl, Gminą Zbójna w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 15:05
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1631 razy