BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/135/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 października 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2007 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1. Udziela się z budżetu Gminy Pisz pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2007 r.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków na 2007 r. w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

§3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pisz a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Pisza.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 15:24
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1631 razy