BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 maja 2007 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego i infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)Rada Miejska w Piszu
uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego i infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2007 15:29
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1654 razy