BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/133/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Pisz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje :

§ 1. Nadaje się ulicom położonym na terenie miasta Pisza (obręb Pisz I) następujące nazwy :
- ulica Mikołaja Reja, oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1430/74,
- ulica Jana Kochanowskiego, oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1459/1.

§ 2. Szczegółową lokalizację ulic ilustruje mapka z planu sytuacyjnego, będąca załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 wrz 2003 15:26
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1512 razy