BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/139/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154. poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152) Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 237/1 o pow. 575 m2, położonej we wsi Kocioł Duży gm. Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz na działkę oznaczoną numerem 79 o pow. 370 m2, położoną we wsi Kocioł Duży gm. Pisz, stanowiącą własność osób fizycznych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


11.09.2003r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 wrz 2003 15:25
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1356 razy