BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIII/137/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
Na podstawie art.21, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717/ § 18, ust 1 pkt 16 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz / Dz.Urz.Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2003r. Nr 11, poz. 214 oraz z dnia 19 marca 2003r. Nr 34, poz. 498 / Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje :
§ 1.
W uchwale Nr V/54/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 lutego 2003 roku wprowadza się następujące zmiany :
1/ w § 1 w pkt 1 lit i / otrzymuje brzmienie:
"Wiesław Nikiel".
2/ w § 1 w pkt 4 lit i/ otrzymuje brzmienie:
"Wiesław Nikiel".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 wrz 2003 13:30
Opublikował(a): Jadwiga Szyszkowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Szyszkowska
Artykuł był czytany: 1509 razy