BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/159/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2007r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007-2015
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007-2015 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVI/255/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia strategii rozwoju gminy i miasta Pisz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 gru 2007 13:10
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1782 razy