BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2007r
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwanego Karwik 16
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r, Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880) Rada Miejska w Piszu, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, uchwalonego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, Uchwałą Nr L /626 /06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty, Uchwałą Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r., w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części miasta Pisz dotyczącej nowej przeprawy mostowej, uchwałą Nr XV/ 125/ 07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r. , w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w obrębach wsi Karwik, Wiartel i Snopki oraz w obrębie miasta Pisz II
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik, obejmujący tereny o łącznej powierzchni 8,20 ha, powstałe z podziału działki rolnej o numerze ewidencyjnym 16, a mianowicie działki nr : 16/9, 16/11, 16/12, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 16/29, 16/31, 16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/37, 16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/44, 16/46, 16/47, 16/48, 16/49, 16/50, 16/51, 16/52, 16/53, 16/54, 16/55, 16/56, 16/59, 16/60, 16/61, 16/62, 16/63, 16/64 oraz części działek nr 31/2 i 35.

Rozdział 1
Zasady obowiązywania planu.

§ 2. Przedmiot, zakres i granice terenu objętego planem określone zostały na podstawy Uchwały Nr XLIX/592/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, zwanego Karwik 16.

§ 3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz ich finansowania - stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nie podlegają uchwaleniu niżej wymienione opracowania do planu:

1) opracowanie ekofizjograficzne;

2) prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko;

3) prognoza skutków finansowych uchwalonego planu.

§ 5. Przedmiotem planu są:

1) zmiana przeznaczenia części użytków rolnych na cele rekreacji budownictwa indywidualnej;

2) zabezpieczenie ładu przestrzennego poprzez ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i użytkowania terenów;

3) określenie standardów dla kształtowania i użytkowania terenów oraz zasad ochrony środowiska.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Niniejsze oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) sposób użytkowania terenów (funkcje terenów);

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczone w legendzie jako ściśle określone;

4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lecz określone jako orientacyjne;

5) zasady podziału gruntów na działki budowlane;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikające z ustaleń planu;

2. Teren objęty planem położony jest całkowicie w obszarze chronionego krajobrazu w związku z czym podlega uwarunkowaniom wynikającym z Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz. 725).

3. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oraz linie projektowanego podziału gruntów na działki budowlane oznaczone na rysunku planu liniami przerywanymi traktuje się jako nie obowiązujące ściśle. Granice te mogą być w niewielkim stopniu korygowane na etapie realizacji planu.

4. Określone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą czołowego lica ściany budynku najdalej wysuniętego do drogi, nie obejmują natomiast takich elementów zewnętrznych jak: balkony, schody zewnętrzne, wykusze powyżej poziomu parteru i otwarte tarasy zewnętrzne.

5. Uwidoczniony na rysunku planu sposób usytuowania budynków należy traktować jako zalecenie mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego w projektowanej zabudowie.

6. Na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się budowę parterowego budynku gospodarczego lub garażu o ile zachowane zostaną warunki techniczne określone w przepisach prawa budowlanego.

7. Na działce z budynkiem rekreacji indywidualnej wyklucza się budowę budynku gospodarczego. Dopuszcza się natomiast usytuowanie garażu zblokowanego z tym budynkiem pod wspólnym dachem.

8. Dopuszcza się łączenie przyległych do siebie działek w większe siedliska, lecz z jednym budynkiem mieszkalnym lub rekreacji indywidualnej.

9. Wysokość budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej nie może przekraczać 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym pod połaciami dwu lub wielospadowych dachów krytych dachówką ceramiczną lub materiałem w fakturze i kolorycie do niej podobnym.

10. Poziom parteru budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej max. 0,80 m nad poziomem terenu.

11. Zakazuje się wtórnego podziału działek na cele budowlane z wyjątkiem działek o których mowa w § 13 niniejszej uchwały.

12. Zaleca się aby w architekturze, konstrukcji i detalu architektonicznym projektowanych budynków wyrażać tradycje budownictwa w regionie mazurskim, w tym nachylenie połaci dachowych pod kątem ok. 45°. Dopuszcza się ich inne w części nachylenie, o ile wymaga tego konstrukcja wielospadowego dachu oraz ogólna kompozycja budynku.

13. Do czasu realizacji zabudowy teren działek powinien pozostać w użytkowaniu o charakterze rolniczym. Dopuszcza się czasowe wykorzystywanie działek do celów rekreacyjnych w postaci namiotów lub karawaningów.

14. Akceptuje się w planie istniejące, wzniesione bez wymaganego pozwolenia budynki rekreacji indywidualnej.

15. Ewentualne trwałe ogrodzenia działek przylegających do dróg wewnętrznych oznaczonych jako 03 KDW, 04 KDW i 06 KDW wykonywać dopiero po ich poszerzeniu.

16. Wysokość ewentualnych ogrodzeń poszczególnych posesji nie może przekraczać wysokości 1,50 m (zalecane 1,30m). Wyklucza się ogrodzenia z prętów metalowych ostro zakończonych i siatki drucianej. Preferuje się płoty ze sztachet drewnianych na słupkach z kamienia lub klinkieru.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla obszarów numerycznie wyróżnionych w planie

§ 7. Zasady realizacji i użytkowania terenów

Symbol Szczegółowe ustalenia
1 ML Teren zabudowy rekreacji indywidualnej na warunkach realizacyjnych określonych w § 6. Nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m do linii rozgraniczającej drogi.
2 ML Teren zabudowy rekreacji indywidualnej na warunkach realizacyjnych określonych w § 6. Istniejący na działce domek rekreacyjny do czasowej adaptacji. Możliwość odtworzenia nowego domu na pozostałej powierzchni działki pod warunkiem rozbiórki dotychczasowego. Nieprzekraczalna linia zabudowy jak wyżej w poz. 1 ML.
3 ML Teren zabudowy rekreacji indywidualnej na warunkach określonych w § 6. Istniejące na działkach nr 16/37 i 16/41 domki rekreacyjne do czasowej adaptacji. Po wybudowaniu nowych domów dotychczasowe należy rozebrać. Dojazd do działek o nr 16/60 i 16/59 poprzez istniejący dojazd wewnętrzny. Nieprzekraczalne linie nowej zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 04 KDW: od strony zachodniej 7,0 m a 10,0 m od strony południowej oraz od drogi 03 KDW 6,0 m.

4 ML Teren zabudowy rekreacji indywidualnej na warunkach określonych w § 6. Adaptuje się istniejącą zabudowę, wykorzystywaną na cele rekreacyjne, na działkach o nr 16/51, 16/54 i 16/64. Pozostała istniejąca zabudowa do rozbiórki. Dopuszcza się wtórny podział działki nr 16/64 i ewentualną realizację nowej zabudowy w południowo-zachodniej części działki nr 16/64. Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających: drogi 04 KDW – 6,0 m, drogi 05 KDW – 10,0 m.
5 ML Teren zabudowy rekreacji indywidualnej na warunkach określonych w § 6. Adaptuje się istniejącą zabudowę, wykorzystywaną na cele rekreacyjne, na działce nr 16/27 pod warunkiem rozbiórki pozostałych budynków. Nieprzekraczalne linie zabudowy min. 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg: 05 KDW oraz 02 KD.
6 MN/ML Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji indywidualnej. Adaptuje się istniejącą zabudowę. Dopuszcza się ewentualne dodatkowe wydzielenie po jednej działce z działek nr: 16/9, 16/11 i 16/12 z dojazdem do nich na zasadzie służebności gruntowej. W przestrzeni przylegającej do drogi gminnej oznaczonej jako 02 KD dopuszcza się ewentualną lokalizację wolnostojącego lub sprzężonego z budynkiem mieszkalnym obiektu usługowego z zakresu handlu, gastronomii lub obsługi ruchu turystycznego. Wskaźnik zabudowy w obecnych granicach max. 10%, po ewentualnym podziale 15-20% przy lokalizacji usług. Uwarunkowania realizacyjne wg ustaleń określonych w § 6.
7 EE Teren lokalizacji słupowej stacji transformatorowej na zakończeniu drogi wewnętrznej oznaczonej jako 05KDW.
8 R Tereny działek stanowiących użytki rolne bez prawa zabudowy. Ich funkcja pozostaje bez zmian.
01 KD Teren istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Pozostaje w istniejących liniach rozgraniczających, pozwalających na jej przyszłą modernizację z poszerzeniem jezdni do 6,0 m, z wykonaniem obustronnych chodników oraz ułożeniem kompletnego uzbrojenia technicznego. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowo lokalizowanych obiektów po stronie północnej min. 10,0 m od jej linii rozgraniczającej.
02 KD Teren istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej i szerokości 10,0 m w jej liniach rozgraniczających. Z uwagi na przyległość do terenu lasu istniejącego od strony wschodniej nie wymaga poszerzania, lecz trwałego urządzenia z twardą nawierzchnią. Drogę urządzić o szerokości jezdni 6,0 m z chodnikiem pieszym po stronie zachodniej o szerokości 3,0 m. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony terenów budowlanych 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi.
03 KDW Teren istniejącej nieurządzonej drogi wewnętrznej będącej współwłasnością właścicieli działek wydzielonych z działki o nr 16, do niej przyległych. Dla udrożnienia i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego droga wymaga natychmiastowego poszerzenia w I etapie do min. 7,0 m kosztem działek przyległych do niej od strony południowej z wykonaniem jezdni o szerokości min. 5,0 m i jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m. W przypadku wyznaczenia w przyszłości terenów budowlanych po stronie północnej drogi, będzie ona wymagała poszerzenia do 12,0 m w liniach rozgraniczających.
04 KDW Teren istniejącej nieurządzonej drogi wewnętrznej we władaniu jak droga 03 KDW. Droga wymaga urządzenia z utwardzoną nawierzchnią alternatywnie: 1) jako jednokierunkowy ciąg pieszojezdny o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m w tym jezdnia o szer. 5,0 m.
2) jako dwukierunkowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m w tym szerokość jezdni 6,0 m i obustronne ciągi piesze po 2,0 m szerokości każdy.
05 KDW Teren istniejącej drogi wewnętrznej o szer. 5,0 m wadliwie i niebezpiecznie ślepo zakończonej. Dopuszcza się urządzenie drogi jako pieszojezdnej pod warunkiem jej poszerzenia do 6,0 m w liniach rozgraniczających na całej długości oraz wykonania na jej zakończeniu placyku nawrotowego o wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m.
06 KDW Teren istniejącego dojazdu do działki położonej poza obrębem granic niniejszego planu. Jej szerokość i gruntowa nawierzchnia nie wymagają zmiany.
07 ENSN Istniejąca napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15 kV.
08 ENSN Projektowany odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej opisanej w poz. 07 ENSN – do projektowanego transformatora oznaczonego w planie jako 8 EE zlokalizowanego na zakończeniu drogi jako 05 KDW.

Rozdział 4
Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej.

§ 8. 1. Dostępność do wyznaczonych terenów budowlanych z drogi powiatowej oznaczonej jako 01 KD, poprzez odcinek drogi gminnej oznaczonej jako 02 KD i drogi wewnętrzne oznaczone jako: 03 KDW, 04 KDW, 05 KDW, dla których szczegółowe ustalenia podane są w § 7.

2. Zobowiązuje się współwłaścicieli dróg wewnętrznych oznaczonych jako KDW do skorygowania granic działek do nich przylegających w celu ustalenia ich właściwych linii rozgraniczających.

3. Zakazuje się trwałych ogrodzeń działek od strony dróg wewnętrznych przed realizacją zobowiązań określonych wyżej w ust. 2.

4. Urządzanie dróg należy wykonywać kompleksowo, łącznie z ułożeniem podziemnych instalacji uzbrojenia technicznego.


Rozdział 5
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 9. 1. Zaopatrzenie w wodę wyłącznie z planowanej komunalnej sieci wodociągowej.

2. Odprowadzenie ścieków bytowych do planowanego kolektora kanalizacji sanitarnej ze zrzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Jagodnem na zasadach budowy i użytkowania ustalonych przez Burmistrza Pisza.

3. Realizację nowej zabudowy należy zsynchronizować z terminem oddania do użytku planowanej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej.
Wyklucza się nowe tymczasowe gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Istniejące już zbiorniki należy rozebrać natychmiast po podłączeniu budynków do sieci kanalizacyjnej, które będzie obligatoryjne.

4. Doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia, oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV na podstawie warunków przyłączenia do sieci określonych przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.
W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych SN i nN może być wykonana staraniem właściciela terenu, na jego koszt, po uzyskaniu warunków przebudowy sieci w ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko. Przebudowa dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich uziemień i obostrzeń. Sieci elektroenergetyczne służące do zasilania planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

5. Ewentualne podłączenie do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej – na zasadach, które w wyniku uzgodnień określi właściwy terenowo oddział Telekomunikacji Polskiej S.A.

6. W trakcie realizacji niniejszego planu dopuszcza się lokalizację i realizację innych, nieprzewidzianych w niniejszej uchwale sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego – bez potrzeby dokonywania zmian w planie.


Rozdział 6
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa.

§ 10. 1. Cały teren objęty planem położony jest w obszarze chronionego krajobrazu, w związku z czym obowiązują tu zakazy i uwarunkowania wynikające z Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz. 725) wyszczególnione w § 6, ust. 2 niniejszej Uchwały, w szczególności:

1) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

2) zakazuje się lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego;

3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

2. Ścieki powstałe z odpadów atmosferycznych mogą być wprowadzane bezpośrednio do gruntu poprzez nawierzchnie nieutwardzone i części działek biologicznie czynne, których wielkość ustala się na min. 60% powierzchni działek.

3. W obszarze objętym planem zakazuje się:

1) wykorzystywania żużla paleniskowego do utwardzania nawierzchni komunikacyjnych, kołowych i pieszych;

2) zrzutu odpadów stałych w miejscach na ten cel nieprzystosowanych.

4. Nakazuje się:

1) do ogrzewania budynków (z wyjątkiem kominków) należy stosować wyłącznie paliwa ekologiczne;

2) objęcie obszaru w granicach planu zorganizowanym systemem gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych;

5. W zakresie ochrony przed hałasem obszar objęty planem przyjmuje kwalifikację uwarunkowań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

6. Przeznacza się na cele nierolnicze ok. 8,200 ha gruntów rolnych klasy V i VI.

7. Na terenie objętym planem nie występują obiekty środowiska kulturowego.

Rozdział 7
Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz kształtowania i ochrony krajobrazu

§ 11. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego i właściwe kształtowanie zabudowy w symbiozie z otaczającym krajobrazem przyrodniczym powinno być jednym z priorytetów w realizacji planu.

2. Przestrzegać należy zasad kształtowania zabudowy wyszczególnionych w § 6 niniejszej uchwały.

3. Na projektowanych budynkach należy stosować urozmaicone formy kształtowania dachów, wzbogacających ich wyraz architektoniczny.

4. Zakazuje się stosowania dachów płaskich.

5. Zakazuje się w konstrukcji i architekturze domów wprowadzania elementów obcych architekturze polskiej oraz przenoszenia budynków o architekturze i konstrukcji charakterystycznych dla innych regionów w Polsce, np. z okolic podgórskich.

6. Zakazuje się wykonywania wysokich parterów w budynkach mieszkalnych i letniskowych, przekraczających wysokość 0,80 m nad poziomem terenu.

7. Zakazuje się adaptacji budynków gospodarczych na cele mieszkalne.

8. W obrębie działek budowlanych co najmniej 20% powierzchni należy zadrzewić, w tym po kilka drzew wysokich, o szeroko rozwiniętych koronach.

9. Wzdłuż wszystkich ulic (dróg) w części działek do nich przylegających należy zasadzić drzewa o niskich, nie rozwijających się szeroko koronach.


Rozdział 8
Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 12. 1. Minimalną powierzchnię działki mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej przyjmuje się na 800 m2.

2. Ustala się następujące wskaźniki zabudowy:

1) dla działek z funkcją mieszkaniową W = ok. 20 %

2) dla działek o funkcji rekreacji indywidualnej W = 10 – 15 %

3. Ustala się wskaźniki procentowe wielkości terenów biologicznie czynnych:

1) dla działek mieszkaniowych – min. 70%

2) dla działek rekreacyjnych – min. 80%

Rozdział 9
Ustalenia w zakresie zasad podziału i scalania nieruchomości objętych planem

§ 13. 1. Akceptuje się dokonany wcześniej podział działki rolnej o nr ewidencyjnym 16, na parcele, które w wyniku uchwalenia niniejszego planu stają się działkami budowlanymi.

2. Dopuszcza się ewentualny wtórny podział działek o numerach ewidencyjnych: 16/9, 16/12, 16/11, 16/64.

3. Dopuszcza się ewentualny wtórny podział działek w celu regulacji układu komunikacyjnego zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 niniejszej uchwały.

4. Dopuszcza się ewentualne łączenie działek przylegających do siebie w większe parcele.Rozdział 10
Pozostałe ustalenia

§ 14. 1. W obszarze objętym planem droga powiatowa oznaczona jako 1 KD oraz droga gminna oznaczona jako 2 KD stanowią tereny publiczne.

2. Ustala się, że drogi wewnętrzne oznaczone jako KDW, będące współwłasnością właścicieli przylegających do nich działek wydzielonych z działki o nr 16, mają być ogólnodostępne.

§ 15. Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku sprzedaży nieruchomości ustala się w wysokości 15 %

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady
Stanisław OlenderZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/160/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 listopada 2007r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz.1635 z 2007r. Nr 127 poz. 880) Rada Miejska w Piszu postanawia, co następuje:


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy w obszarze terenów objętych niniejszym planem
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego • Sposób finansowania
• Zakres realizacji
1 Istniejąca droga oznaczona na rysunku planu symbolem 02 KD o długości 205m i szerokości w liniach rozgraniczających 10 m • Budżet gminy
• trwałe urządzenie lub ustabilizowanie twardą nawierzchnią. Drogę urządzić o szerokości jezdni 6,0 m z chodnikiem pieszym po stronie zachodniej o szerokości 3,0 m.
2 Uzbrojenie drogi 02 KD w rozdzielczą sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej na odcinku od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 01 KD do linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 03 KDW • Budżet gminy przy wsparciu środkami z UE
• Ułożenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi oznaczonej symbolem 02 KD

Uwaga!
1. Realizacja w/w inwestycji winna być oparta o wcześniej opracowane projekty techniczne określające rzędne terenu w przekroju podłużnym i poprzecznym oraz szczegółowe parametry projektowanych urządzeń.
2. Realizacja drogi oznaczonej symbolem 02 KD winna być przeprowadzona kompleksowo z jednoczesnym ułożeniem podziemnego uzbrojenia technicznego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/160/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 listopada 2007r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz.1635 z 2007r. Nr 127 poz. 880) Rada Miejska w Piszu postanawia, co następuje:Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwanego Karwik 16, w dniu 07.09.2007r. wpłynęła uwaga, w trybie przewidzianym w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, od Pana Andrzeja Grosfeld, dotycząca spójności i ładu przestrzennego w wyłożonym projekcie planu.
W wyłożonym projekcie planu trzy działki o nr geodezyjnych 16/35, 16/33 , 16/29 zostały przedstawione jako działki rolne. W związku z faktem iż w/w działki sąsiadują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z działkami, które zostały przewidziane pod zabudowę letniskową i mają podobne uwarunkowania, Burmistrz Pisza postanowił przeznaczyć je również pod zabudowę letniskową.
Uwaga została uwzględniona.Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 gru 2007 13:10
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2211 razy