BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/161/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2007r.
w sprawie: odpłatnego nabycia udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności
Publicznej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie udziału wynoszącego 501/1000 części w
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 280/2
o powierzchni 1.400m2 położonej we wsi Stare Guty, gmina Pisz, stanowiącej własność
Skarbu Państwa oraz takiego samego udziału w znajdującym się na niej budynku o
powierzchni użytkowej 472,30m2.

2.Dla nieruchomości opisanej w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta
w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 21111.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 gru 2007 16:20
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1451 razy