BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 września 2003 roku
w sprawie: objęcia mandatu radnego, w miejsce radnego, w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
Na podstawie art.194, ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U.Nr 95,
poz.602, Nr 160, poz.1060, z 2001 r., Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z 2002 r., Nr 23,poz.220, Nr 68, poz.632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz.984, Nr 127, poz.1089, Nr 214, poz. 1806 / Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego MARIUSZA TRUPACZA postanawia się o wstąpieniu na jego miejsce WIESŁAWA NIKIEL
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust 1 pkt 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 wrz 2003 13:55
Opublikował(a): Jadwiga Szyszkowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Szyszkowska
Artykuł był czytany: 1469 razy