BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIV/140/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 września 2003 r.
w sprawie: zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Pisz do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826,, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Piszu Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na terenie gminy Pisz, oznaczoną numerami działek 21/7 o pow. 0,73 ha w obrębie Turowo i 140/1 o pow. 0,67 ha w obrębie Jeże, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 wrz 2003 14:46
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1446 razy