BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/168/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w miejscowości Pisz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Gminą Pisz.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Gminą Pisz w sprawie ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w miejscowości Pisz stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi po podpisaniu porozumienia zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Gminą Pisz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 gru 2007 18:30
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1623 razy