BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
Na podstawie art. 4, pkt 1, art.20, ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz § 3 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późn. zmianami) Rada Miejska w Piszu, uchwala co następuje:
§ 1
W § 1, pkt 2 uchwały Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6.XII.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz w miejsce słów: „Dodatek funkcyjny wg stawki szóstej w wysokości 140% najniższego wynagrodzenia zasadniczego” wpisuje się słowa: „Dodatek funkcyjny w kwocie 1.500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) od dnia 19.XI.2002 r.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 paź 2003 16:45
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1684 razy