BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 września 2007 r.
w sprawie: przyjęcia po zakończeniu inwestycji pn.„Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600” obowiązków bieżącego utrzymania chodnika i konserwacji kanalizacji deszczowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 ) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się prowadzenie zadań w zakresie bieżącego utrzymania chodnika i konserwacji kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże na odcinku od km 108+452 do km 108+600.

§ 2. Przyjęcie zadań opisanych w § 1 nastąpi po zakończeniu inwestycji pn.„ Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600”oraz podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

§ 3. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w § 1 zapewni Gmina Pisz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 gru 2007 14:27
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1539 razy