BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/100/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów w miejscach , gdzie jest prowadzony handel poza targowiskiem miejskim.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn . : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717), art. 15 i 19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039 ), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :

§ 1. Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych a także jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach ( poza targowiskiem miejskim w Piszu) wynoszą:

1) Przy dokonywaniu sprzedaży z pojazdu – 6 zł.

2) Przy dokonywaniu sprzedaży z urządzeń pod zadaszeniem, z ziemi, własnych podestów, stołów, namiotów itp. za każdy rozpoczęty 1 m.b. powierzchni sprzedażnej zajętej pod prowadzoną sprzedaż - 1,50 zł.

§ 2. 1. Do poboru opłaty targowej upoważnia się właściwych sołtysów w obrębie ich sołectw z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Uściany upoważnia się Pana Wiesława Nadarzyn, zam. Uściany 1, 12-214 Wiartel.

3. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Liski upoważnia się Panią Halinę Klama, zam. Liski 4/2, 12-201 Pisz 3.

§ 3. Do poboru należności określonych w § 1 na terenie miasta Pisz ( poza targowiskiem miejskim ) upoważnia się Pana Jarosława Klisiajtysa zam. 12-200 Pisz, ul. Wronia 3.

§ 4. Opłata pobierana jest bezpośrednio w miejscu dokonywania sprzedaży. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta.

§ 5. Opłatę targową inkasent wpłaca w całości na konto Urzędu Gminy i Miasta Pisz lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Pisz w ostatnim dniu danego miesiąca za miesiąc bieżący.

§ 6. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi prowizja w wysokości 25 % kwoty pobranej opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 16:26
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1504 razy