BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/26/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.
Na podstawie art. 4, pkt 1, art.20, ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz § 7 ust. „1a” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późn. zmianami) Rada Miejska w Piszu, uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dodatek specjalny Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 1.650zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) od dnia 19 listopada 2002 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 paź 2003 16:44
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1678 razy