BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr L/ 625/ 06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.
Na podstawie art.20 w związku z art. 14 ust.8, art.15, art.16 ust.1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 Nr 45 poz. 319), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zmienionego Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty obejmujący obszar działek o nr geodezyjnych: 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 275/10, 275/11, 275/12, 275/22, 275/23 oraz część działki o nr geodezyjnym 274/2 o łącznej powierzchni około 5,6 ha.

§ 2. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem cyfrowym od 1 do 4 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi zgodnie z poniższą klasyfikacją:

1) UKs - Tereny zabudowy sakralnej

A) Dopuszczalne funkcje i obiekty: obiekty kultu religijnego (kaplica, mały kościół oraz obiekty bezpośrednio związane z nimi, np. plebania),

B) Ustalenia dodatkowe:

a) Dopuszcza się podpiwniczenie budynków.

b) W obrębie terenu dopuszcza się:

- lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu;

- lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

- lokalizację obiektów służących reklamie,

- lokalizację garaży, budynków gospodarczych, budynków sanitarno – higienicznych, altan, wiat,

- lokalizację obiektów i urządzeń wynikających z przepisów obrony cywilnej.

c) W obrębie terenu wyklucza się:

- lokalizację domów rekolekcyjnych i innych obiektów zamieszkania zbiorowego,

- lokalizowanie obiektów i urządzeń zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

2) UT – Usługi turystyki

A) Dopuszczalne funkcje i obiekty:

- usługi obejmują obiekty związane z turystyką wodną i krajoznawczą: stanica wodna, przystań żeglarska śródlądowa zapewniająca miejsca do cumowania na mniej niż 50 jachtów z niezbędną infrastrukturą (w tym basen jachtowy lub/i pomosty), funkcja pensjonatowa i hotelowa towarzysząca funkcji podstawowej, łącznie do 100 miejsc noclegowych,

- dozwolona jest lokalizacja usług gastronomii jako usług integralnie związanych z funkcją podstawową i 1 mieszkania dla właściciela (funkcje wbudowane),

- camping, pole namiotowe dla turystyki wodnej umożliwiające pobyt nie więcej niż 100 osób,

- prowadzona działalność usługowa musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska (w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu). Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej musi być ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor ma tytuł prawny.

B) Ustalenia dodatkowe:

a) Dopuszcza się podpiwniczenie budynków.

b) W obrębie terenu dopuszcza się:

- lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu,

- lokalizację obiektów służących turystyce i przechowywaniu sprzętu wodnego,

- lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

- lokalizację obiektów służących reklamie,

- lokalizację garaży, budynków gospodarczych, budynków związanych z dozorem, budynków sanitarno – higienicznych, altan, wiat, magazynów na sprzęt pływający, hangarów, itp.,

- lokalizację obiektów i urządzeń wynikających z przepisów obrony cywilnej,

- lokalizację obiektów i urządzeń związanych z działalnością ochronną, informacyjną i edukacyjną prowadzoną przez służby ochrony przyrody,

- lokalizację obiektów i urządzeń służących celom ochrony brzegu jeziora i celom przeciwpowodziowym,

- lokalizację obiektów i urządzeń służących celom naukowym i monitoringowym,

- lokalizację obiektów związanych z zabezpieczeniem żeglugi.

c) W obrębie terenu wyklucza się:

- lokalizację wolno stojących obiektów handlowych,

- lokalizowanie obiektów i urządzeń zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska za wyjątkiem realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

3) UTp – Usługi turystyki - tereny rekreacji pobytowej typu pensjonatowego

A) Dopuszczalne funkcje i obiekty:

- budynki typu pensjonatowego umożliwiające pobyt nie więcej niż 100 osób,

- camping, pole namiotowe dla turystyki wodnej umożliwiające pobyt nie więcej niż 100 osób.

B) Ustalenia dodatkowe:

a) Dopuszcza się podpiwniczenie budynków.

b) W obrębie terenu dopuszcza się:

- lokalizację 1 budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego) dla właściciela,

- lokalizację obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu,

- lokalizację obiektów służących przechowywaniu sprzętu wodnego,

- lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

- lokalizację garaży, budynków gospodarczych, altan, wiat, magazynów na sprzęt pływający, hangarów,

- lokalizację obiektów i urządzeń wynikających z przepisów obrony cywilnej.

c) W obrębie terenu wyklucza się:

- lokalizowanie budynków rekreacji indywidualnej,

- lokalizowanie obiektów i urządzeń zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

4) ZE – Zieleń ekologiczno – krajobrazowa

A) Dopuszczalne funkcje, formy zagospodarowania i urządzenia terenu:

- szuwary,

- łąki,

- zadrzewienia, zakrzaczenia.

B) Ustalenia dodatkowe:

a) W obrębie terenu dopuszcza się:

- obiekty i urządzenia związane z działalnością ochronną, informacyjną i edukacyjną prowadzoną przez służby ochrony przyrody,

- obiekty i urządzenia służące celom ochrony brzegu jeziora i celom przeciwpowodziowym,

- urządzenia wodne;

- obiekty i urządzenia służące celom naukowym i monitoringowym,

- obiekty związane z zabezpieczeniem żeglugi,

- obiekty i urządzenia wynikające z przepisów obrony cywilnej,

- okresowe ścinanie trzciny.

b) W obrębie terenu wyklucza się:

- przekształcenia rzeźby terenu,

- trwałe likwidowanie szuwaru,

- lokalizację miejsc postojowych i utwardzonych ciągów komunikacyjnych.

§ 3. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze opracowania planu są realizowane poprzez zasady zagospodarowania określone w kartach terenów znajdujących się w §13 niniejszej uchwały, a w szczególności poprzez:

- kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem zasad ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód określonych w aktualnych rozporządzeniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- kształtowanie intensywności, gabarytów oraz formy zabudowy jako zabudowy ekstensywnej w dostosowaniu do cech i wyrazu tradycyjnej zabudowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz walorów krajobrazowych obszaru.

§ 4. 1. Obszar opracowania planu znajduje się na następujących terenach podlegających ochronie prawnej w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (na podstawie przepisów odrębnych):

a) cały obszar planu z wyłączeniem działki nr 274/2 - na Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego-Wschód, na którym obowiązują zakazy i ograniczenia zawarte w rozporządzeniu nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia10 listopada 2005 r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 175, poz.1951, z 2006 Nr 3 poz. 46);

b) działka nr 274/2 na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obecnie obowiązują zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporządzeniu nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 20, poz.506), w tym m. in. dotyczące zakresu:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 ),

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

c) cały obszar planu w obrębie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000 (Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000), na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Piska” – kod obszaru PLB 280008. Aktualnie obszar ten nie posiada planu ochrony i brak jest wiążących przepisów w zakresie warunków realizacji przedsięwzięć na obszarach sieci Natura 2000. Zagospodarowanie terenu planu powinno uwzględniać ochronę populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w nie pogorszonym stanie. Nadzór nad obszarem sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

2. Szczególne zasady ochrony elementów środowiska przyrodniczego odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawierają karty terenów w §13.

§ 5. Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków lub dóbr kultury współczesnej podlegające ochronie prawnej (na podstawie przepisów odrębnych).

§ 6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na obszarze planu nie występują tereny przestrzeni ogólnodostępnych.

§ 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono w kartach tych terenów w §13.

§ 8. 1. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dokonywanych w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.).

2. Na obszarze planu nie dopuszcza się dokonywania wtórnych podziałów geodezyjnych, za wyjątkiem wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej integralnie związanej z zagospodarowaniem poszczególnych terenów.

3.Szczegółowe zasady dokonywania podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych na obszarze opracowania planu określono w kartach poszczególnych terenów w § 13 ust.1 pkt.9, ust.2 pkt.9, ust.3 pkt.9, ust.4 pkt.9.


§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) Obszar planu bezpośrednio graniczy z drogą powiatową (Szczechy Wielkie – Zdory), która zapewnia wystarczającą obsługę komunikacyjną dla całego obszaru planu.

2) Na obszarze planu ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

a) 1 miejsce postojowe na pokój gościnny w zabudowie pensjonatowej,

b) dla przystani żeglarskiej 1 miejsce postojowe na 1 miejsce do cumowania,

c) 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

d) miejsca parkingowe i garaże, o których mowa powyżej, należy rozmieszczać w obrębie działki budowlanej wyróżnionej dla budynków obsługiwanych lub terenu objętego inwestycją, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanymi przewodami; do 2013 r. (planowanego terminu realizacji sieci wodociągowej w programie regulacji gospodarki wodno – ściekowej w granicach regionu Wielkich Jezior Mazurskich) dopuszcza się pobór wody ze studni; przy czym na każdym terenie wyznaczonym w planie pod zabudowę dopuszcza się max. 1 studnię,

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanymi przewodami; do 2013 r. (planowanego terminu realizacji kanalizacji sanitarnej w programie regulacji gospodarki wodno – ściekowej w granicach regionu Wielkich Jezior Mazurskich) dopuszcza się gromadzenie nieczystości w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną jednostkę do oczyszczalni ścieków, przy czym zbiorniki bezodpływowe należy lokalizować w pasie terenu wzdłuż drogi powiatowej w odległości nie większej niż 30 m od granicy terenu z drogą i na każdym terenie wyznaczonym w planie pod zabudowę (1.UKs, 2.UTp, 3.UT) dopuszcza się max. 1 zbiornik bezodpływowy,

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych: z dachów budynków - do gruntu lub zagospodarowywane w obrębie działek; należy unikać stosowania powierzchni utwardzonych, natomiast zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych,

4) elektroenergetyka:
- zasilanie obszaru planu w energię elektroenergetyczną poprzez budowę rozdzielczej sieci nn zasilającej planowaną zabudowę,

- dopuszcza się lokalizację na terenie planu stacji transformatorowych; które należy lokalizować na wydzielonych działkach,

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami energetycznymi, urządzenia należy przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

5) zaopatrzenie w ciepło: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła (energia elektryczna, gaz, olej opałowy) oraz drewno,

6) gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych stałych w sposób zorganizowany na składowisko odpadów komunalnych.

§ 10. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów położonych na obszarze opracowania planu.

§ 11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, określono w kartach tych terenów w §13.

§ 12. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”:

1) Wysokość zabudowy podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:

a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy lub punktu zbiegu połaci dachowych,

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2) Linie zabudowy określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów, balkonów ,loggi, wykuszy, podokienników, zadaszeń nad wejściem, ryzalitów, przedsionków, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp i części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

4) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej działce budowlanej lub terenie objętym inwestycją określona jest stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni terenu objętego inwestycją, wyrażonym w procentach.

5) Stawka procentowa – stawka określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, będąca podstawą do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz Gminy na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6) Budynek rekreacji indywidualnej: budynek przeznaczony do wypoczynku własnego (rodzinnego).

7) Camping: teren wyposażony w urządzenia zapewniające użytkownikom indywidualnym i zbiorowym pobyt, nocleg, przyrządzanie posiłków, korzystanie z urządzeń higieny (obiekty budowlane stanowiące „wyposażenie” campingu winny być lokalizowane na terenie wskazanym do zabudowy przez linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu).

§ 13. Karty terenów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.

1. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI ZDORY NAD JEZIOREM SEKSTY.

1) NUMER TERENU:1

2) POWIERZCHNIA: 0,33 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

UKs - teren zabudowy sakralnej (kaplica dla żeglarzy, obiekty kultu religijnego) – zakres funkcji zgodnie z § 2 pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

a) zgodnie z § 4,

b) projekt budowlany wymaga zaopiniowania przez Zarząd Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

c) zakaz dostępu motoryzacji w strefie nadbrzeżnej jezior, tj w strefie 70 m od linii brzegowej jeziora (zakaz sytuowania parkingów, budowy dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz lokalizacji campingów),

d) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

e) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY:
nie ustala się.

6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa sakralna – do 12 m, dla elementów zabudowy, takich jak wieżyczki itp. – do 16 m,

- dom mieszkalny (plebania) – do 7,5 m, maksymalny poziom posadzki parteru: 0,6 m nad poziomem terenu,

- zabudowa gospodarcza i garaże - do 6,0 m,

b) rodzaj dachu:

- zabudowa sakralna – dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 38° – 50° , dla elementów zabudowy, takich jak wieżyczki – dach dostosowany do architektury bryły głównej obiektu,

- dom mieszkalny (plebania) - dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 38° – 45° , dopuszcza się wykonanie w dachu lukarn i facjat rozmieszczonych symetrycznie, lukarny i facjaty nie mogą zajmować więcej niż 50% długości dachu,

- zabudowa pozostała: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 22° – 45° ,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej (Szczechy Wielkie – Zdory),

- w odległości 70 m od linii brzegu jeziora,

d) powierzchnia zabudowy – 15% powierzchni terenu objętego inwestycją,

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.70% powierzchni terenu objętego inwestycją.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie od strony drogi;

b) zaleca się nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz granic posesji,

c) zaleca się lokalizację pomostu w celu umożliwienia zacumowania jachtu w pobliżu kaplicy,

d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych (stacji transformatorowej) w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:

a) drogi: dojazd z drogi powiatowej (Szczechy Wielkie – Zdory),

b) pozostałe warunki określono w § 9.

9) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) teren inwestycji należy scalić,

b) nie dopuszcza się dokonywania wtórnych podziałów, za wyjątkiem wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej.

10) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%.

11) INNE ZAPISY:

a) projektowana zabudowa powinna nawiązywać, pod względem architektonicznym, do cech i wyrazu tradycyjnej zabudowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

b) zaleca się stosowanie tradycyjnych dla regionu, naturalnych materiałów budowlanych: cegła, kamień, drewno; pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał tradycyjny dla regionu (np. strzecha),

c) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

d) zalecana kolorystyka ścian – stonowana, naturalna.

2. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI ZDORY NAD JEZIOREM SEKSTY.

1) NUMER TERENU:2

2) POWIERZCHNIA: 2,73 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

UTp - Usługi turystyki - tereny rekreacji pobytowej typu pensjonatowego – zakres funkcji zgodnie z § 2, pkt 3, liczba odrębnych posesji pensjonatowych na terenie 2.UTp nie może być większa niż 2.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

a) zgodnie z § 4,

b) projekt budowlany wymaga zaopiniowania przez Zarząd Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

c) zakaz dostępu motoryzacji w strefie nadbrzeżnej jezior, tj w strefie 100 m od linii brzegowej jeziora (zakaz sytuowania parkingów, budowy dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz lokalizacji campingów i pól namiotowych),

d) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych i budową obiektów dopuszczonych na tym terenie (zgodnie z § 2, pkt 3 niniejszej uchwały),

e) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY:
nie ustala się.

6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:

a) wysokość zabudowy:

- budynki typu pensjonatowego: do 10,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym, wysokość poziomu parteru – max.0,6 m powyżej poziomu terenu,

- zabudowa pozostała: do 7,5 m, do 1 kondygnacji nadziemnej z poddaszem, wysokość poziomu parteru – max.0,6 m powyżej poziomu terenu,

b) rodzaj dachu:

- budynki typu pensjonatowego: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 38° – 45° , dopuszcza się wykonanie w dachu lukarn i facjat rozmieszczonych symetrycznie, lukarny i facjaty nie mogą zajmować więcej niż 50% długości dachu, kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku,

- zabudowa pozostała: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 22° – 45° ;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej (Szczechy Wielkie – Zdory),

- w odległości 100 m od linii brzegu jeziora; za wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej i przechowywaniu sprzętu wodnego,

d) powierzchnia zabudowy - do 15% powierzchni terenu objętego inwestycją,

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.60% powierzchni terenu objętego inwestycją.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) istniejąca zieleń przeznaczona jest do zachowania na wyznaczonym terenie wg rysunku planu,

b) zaleca się nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz granic posesji,

c) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe), w ilości niezbędnej do zasilenia w energię elektryczną obiektów budowlanych położonych na terenie 2.UTp w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:

a) drogi: dojazd z drogi powiatowej (Szczechy Wielkie – Zdory),

b) pozostałe warunki określono w § 9.

9) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) nie dopuszcza się dokonywania wtórnych podziałów, za wyjątkiem wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej,

b) przy lokalizacji zabudowy na kilku działkach wydzielonych geodezyjnie, teren inwestycji należy scalić.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30 %.

11) INNE ZAPISY:

a) projektowana zabudowa powinna nawiązywać, pod względem architektonicznym, do cech i wyrazu tradycyjnej zabudowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego i nie powodować powstawania w krajobrazie silnie eksponowanych dominant,

b) zaleca się stosowanie tradycyjnych dla regionu, naturalnych materiałów budowlanych: cegła, kamień, drewno; pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał tradycyjny dla regionu (np. strzecha),

c) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

d) zalecana kolorystyka ścian – stonowana, naturalna.

3 KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI ZDORY NAD JEZIOREM SEKSTY.

1) NUMER TERENU:3

2) POWIERZCHNIA: 1,65 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

UT - usługi turystyki – zakres funkcji zgodnie z § 2 pkt 2., stanica wodna, przystań żeglarska z niezbędną infrastrukturą obsługującą przystań (w tym basen jachtowy lub/i pomosty) oraz z miejscami noclegowymi (do 100 miejsc noclegowych) oraz innymi obiektami i funkcjami towarzyszącymi, w tym z zakresu usług gastronomii; camping, pole namiotowe dla turystyki wodnej.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

a) działka nr 274/2 znajduje się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

b) projekt budowlany wymaga zaopiniowania przez Zarząd Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

c) zakaz dostępu motoryzacji w strefie nadbrzeżnej jezior, tj w strefie 100 m od linii brzegowej jeziora (zakaz sytuowania parkingów o ilości miejsc postojowych powyżej 10, budowy dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz lokalizacji campingów i pól namiotowych),

d) zakaz wyrębu zadrzewień i zakrzaczeń bez zgody Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

e) kanał łączący jezioro z basenem jachtowym zaleca się lokalizować w miejscu wskazanym na rysunku planu, w taki sposób, aby zminimalizować kolizję z istniejącymi drzewami, zalecana lokalizacja na rysunku planu może być zmieniona ze względu na warunki geologiczne bądź inne uzasadnione uwarunkowania,

f) zachowanie, ochrona i tworzenie strefy buforowej (wskazanej na rysunku planu) wokół jeziora w postaci pasów trwałej roślinności, celem ograniczenia spływu zanieczyszczeń powierzchniowych i zwiększenia różnorodności biologicznej; ograniczenie bądź likwidacja wskazanego na rysunku planu terenu zieleni możliwa jest jedynie w przypadku lokalizacji ogólnodostępnej plaży, kąpieliska lub lokalizacji urządzeń związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub w przypadku lokalizacji urządzeń wodnych.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY:
nie ustala się.

6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:

a) wysokość zabudowy:

- zabudowa podstawowa: do 10,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym, wysokość poziomu parteru – max.0,6 m powyżej poziomu terenu,

- zabudowa pozostała: do 7,5 m, do 1 kondygnacji nadziemnej z poddaszem, wysokość poziomu parteru – max.0,6 m powyżej poziomu terenu,

b) rodzaj dachu:

- zabudowa podstawowa: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 30° – 45° , dopuszcza się wykonanie w dachu lukarn i facjat rozmieszczonych symetrycznie, lukarny i facjaty nie mogą zajmować więcej niż 50% długości dachu, kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku,

- zabudowa pozostała: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 10° – 45° ;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej (Szczechy Wielkie – Zdory),

- w odległości 10 m od skarpy (wg rysunku planu), przy czym wskazana linia zabudowy nie dotyczy urządzeń wodnych,

d) powierzchnia zabudowy - do 10% powierzchni terenu objętego inwestycją,

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.50% powierzchni terenu objętego inwestycją.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) lokalizacja parkingów i miejsc postojowych powyżej 10 wyłącznie od strony drogi,

b) dopuszcza się lokalizację kąpieliska i plaży,

c) zaleca się nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz granic posesji,

d) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu jeziora,

e) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych (stacji transformatorowej) w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:

a) drogi: dojazd z drogi powiatowej (Szczechy Wielkie – Zdory),

b) odprowadzenie wód opadowych z parkingów o nawierzchni nieprzepuszczalnej w sposób zorganizowany, po uprzednim podczyszczeniu,

c) pozostałe warunki określono w § 9.

9) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
nie dopuszcza się dokonywania wtórnych podziałów, za wyjątkiem wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz basen jachtowy.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.

11) INNE ZAPISY:

a) projektowana zabudowa powinna nawiązywać, pod względem architektonicznym, do cech i wyrazu tradycyjnej zabudowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego i nie powodować powstawania w krajobrazie silnie eksponowanych dominant,

b) zaleca się stosowanie tradycyjnych dla regionu, naturalnych materiałów budowlanych: cegła, kamień, drewno; pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał tradycyjny dla regionu (np. strzecha),

c) nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

d) zalecana kolorystyka ścian – stonowana, naturalna,

e) do wykończenia brzegów basenu jachtowego należy stosować materiały naturalne,

f) budowa urządzeń wodnych (w tym basenu jachtowego) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

4 KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI ZDORY NAD JEZIOREM SEKSTY.

1) NUMER TERENU:4

2) POWIERZCHNIA: 0,91 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

ZE - zieleń ekologiczno - krajobrazowa – zakres funkcji zgodnie z § 2 pkt 4.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:

a) cały teren 4.ZE znajduje się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

b) ochrona istniejącej zieleni,

c) zakaz dostępu motoryzacji w strefie nadbrzeżnej jezior, tj w strefie 100 m od linii brzegowej jeziora (zakaz sytuowania parkingów, budowy dróg o nawierzchniach bitumicznych),

d) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

e) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

f) zakaz fragmentaryzacji trzcin.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY:
nie ustala się.

6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń wodnych.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,

b) dopuszcza się lokalizację drewnianego pomostu dla potrzeb zabudowy na terenie 1.UKs, w strefie określonej przez szerokość terenu 1.UKs, na pozostałej długości linii brzegowej dopuszcza się również lokalizację 1 pomostu.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
nie dotyczy.

9) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
nie dopuszcza się dokonywania wtórnych podziałów.

10) STAWKA PROCENTOWA – 0,1 %.

11) INNE ZAPISY:
budowa urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

§ 14. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty w skali 1:1000 (załącznik nr 1do niniejszej uchwały),

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 15. 1. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

a) granice opracowania planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) tereny zieleni (trwałej roślinności) – do zachowania,

e) wymiary i odległości w metrach.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego.

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/ 625/ 06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 15 września 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr L/ 625/ 06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 15 września 2006r.


Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad jeziorem Seksty nie ma inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ( na obszarze planu nie występują drogi publiczne).

Region Wielkich Jezior Mazurskich (w tym obszar planu) jest objęty programem regulacji gospodarki wodno – ściekowej - planowany termin realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi Szczechy Wielkie – Zdory do 2013 roku.

Linie energetyczne i i gazociągi realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 15:25
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1948 razy