BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr L /626 /06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.
Na podstawie art.12 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006r. Nr 45 poz. 319)., art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zmienionej Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, wprowadza się następujące zmiany które są ujęte w tekście jednolitym Studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) w tekście Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz „Część II – kierunki zagospodarowania przestrzennego” w Rozdziale VII.C.2 STREFA PÓŁNOCNA (B) Zdory po wyrazach:

11.UT Użytki rolne Tereny rekreacyjne bez prawa podziału gruntów, do zagospodarowania przez jednego inwestora w uzgodnieniu z Zarządem MPK I

dodaje się następujące wyrazy:

12.UT Użytki rolne Tereny usług turystyki wodnej i krajoznawczej: stanica wodna, przystań żeglarska, małe pensjonaty i hotele oraz funkcje bezpośrednio z nimi związane.
Campingi, pola namiotowe związane z turystyką wodną towarzyszące stanicy wodnej lub przystani żeglarskiej.
Tereny rekreacji pobytowej typu pensjonatowego.
Zabudowę należy kształtować zgodnie ze standardami stosowanymi na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. I
13.UK Użytki rolne Tereny zabudowy sakralnej, obiekty kultu religijnego. I


2) Na rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz” w skali 1:25 000, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionej Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej:

a) zostaje określony zakres przestrzenny terenów 12.UT i 13.UK w obrębie Zdory nad Jeziorem Seksty, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały na rysunku pt.„Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz” w skali 1:25 000,

b) wprowadza się korektę przebiegu granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego na odcinku Karwik – Zdory przy Jeziorze Seksty, zgodnie z rozporządzeniem określającym granice Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przedstawioną na załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały na rysunku pt.„Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz” w skali 1:25 000.

§ 2. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty stanowi ą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr L/ 626 /06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 15 września 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty

Do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty nie wpłynęły uwagi w trybie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 15:25
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1669 razy